نماز کے اوقات Toshkent Shahri

UZ / Toshkent Shahri / Toshkent Shahri

قبلہ کی سمتToshkent Shahri

N E S W

قبلہ کی سمتToshkent Shahri

°235.2 :کمپاس سمت
قبلہ کی سمتToshkent Shahri, Toshkent Shahri: °235.2 :کمپاس سمت °240.3 :حقیقی سمت °-5.1 :مغناطیسی تغییر
# فجر طلوع ظہر عصر مغرب عشا ہجری
اسی نماز کے اوقات کے ساتھ قریبی مقامات

Toshkent Shahri, Gorod Tashkent, Tashkent, Tashkent City, Toshkent

نماز کے اوقات Qoraqamish
نماز کے اوقات Aktepa
نماز کے اوقات Yunusobod