نماز کے اوقات Departamento de Alto Paraguay

PY / Alto Paraguay / Departamento de Alto Paraguay

قبلہ کی سمتDepartamento de Alto Paraguay

N E S W

قبلہ کی سمتDepartamento de Alto Paraguay

°85.8 :کمپاس سمت
قبلہ کی سمتDepartamento de Alto Paraguay, Alto Paraguay: °85.8 :کمپاس سمت °72.4 :حقیقی سمت °13.4 :مغناطیسی تغییر
# فجر طلوع ظہر عصر مغرب عشا ہجری
اسی نماز کے اوقات کے ساتھ قریبی مقامات

Departamento de Alto Paraguay, Alto Paraguay, Decimoseptimo Departamento, Decimoséptimo Departamento