نماز کے اوقات Nesseby

NO / Finnmark / Nesseby

قبلہ کی سمتNesseby

N E S W

قبلہ کی سمتNesseby

°152.9 :کمپاس سمت
قبلہ کی سمتNesseby, Finnmark: °152.9 :کمپاس سمت °165.9 :حقیقی سمت °-13 :مغناطیسی تغییر
# فجر طلوع ظہر عصر مغرب عشا ہجری
اسی نماز کے اوقات کے ساتھ قریبی مقامات

Nesseby, Kommun Nesseby, Nessebju, Nesseby koezseg, Nesseby kommun, Nesseby kommune, Nesseby község, Unjarga, Unjarga vald, Unjárga, Unjárga vald, Uuniemi, nei se bi, nysby, unajaraga nes'sebaya, Нессебю, نيسبي, উনজারগা নেস্সেবয়, 內瑟比

نماز کے اوقات Geahčoaivi, (Geahcoaivi)
نماز کے اوقات Gæččoaivi, (Gaeccoaivi)
نماز کے اوقات Skalnjuovča, (Skalnjuovca)
نماز کے اوقات Bannavarri
نماز کے اوقات Bittušmaras, (Bittusmaras)
نماز کے اوقات Bittušjåkka, (Bittusjakka)
نماز کے اوقات Bannajavri
نماز کے اوقات Bannabåkki, (Bannabakki)
نماز کے اوقات Gistabæljavri, (Gistabaeljavri)
نماز کے اوقات Juggi