نماز کے اوقات Far North Region

CM / Far North / Far North Region

قبلہ کی سمتFar North Region

N E S W

قبلہ کی سمتFar North Region

°63.1 :کمپاس سمت
قبلہ کی سمتFar North Region, Far North: °63.1 :کمپاس سمت °63.6 :حقیقی سمت °-0.4 :مغناطیسی تغییر
# فجر طلوع ظہر عصر مغرب عشا ہجری
اسی نماز کے اوقات کے ساتھ قریبی مقامات

Far North Region, Extreme-Nord, Extrême-Nord, Far North, Far North Province, Province de l'Extreme-Nord, Province de l’Extrême-Nord, Region de l'Extreme-Nord, Région de l’Extrême-Nord

نماز کے اوقات Kourwamay
نماز کے اوقات Kourmomo
نماز کے اوقات Toudka
نماز کے اوقات Wouro Dogo
نماز کے اوقات Tchanga
نماز کے اوقات Mayo Ranéo, (Mayo Raneo)
نماز کے اوقات Pétté, (Pette)
نماز کے اوقات Kodioléo, (Kodioleo)
نماز کے اوقات Ouro Babaya
نماز کے اوقات Amma-Hélé, (Amma-Hele)
نماز کے اوقات Toukta