نماز کے اوقات Departamento de Bermejo

AR / Chaco / Departamento de Bermejo

قبلہ کی سمتDepartamento de Bermejo

N E S W

قبلہ کی سمتDepartamento de Bermejo

°85.7 :کمپاس سمت
قبلہ کی سمتDepartamento de Bermejo, Chaco: °85.7 :کمپاس سمت °74.1 :حقیقی سمت °11.6 :مغناطیسی تغییر
# فجر طلوع ظہر عصر مغرب عشا ہجری
اسی نماز کے اوقات کے ساتھ قریبی مقامات

Departamento de Bermejo, Bermejo, Departamento de Rio Bermejo, Departamento de Río Bermejo, Partido de Bermejo

نماز کے اوقات Paso Paloma