نماز کے اوقات Partido de Carlos Tejedor

AR / Buenos Aires / Partido de Carlos Tejedor

قبلہ کی سمتPartido de Carlos Tejedor

N E S W

قبلہ کی سمتPartido de Carlos Tejedor

°82.7 :کمپاس سمت
قبلہ کی سمتPartido de Carlos Tejedor, Buenos Aires: °82.7 :کمپاس سمت °78.6 :حقیقی سمت °4.1 :مغناطیسی تغییر
# فجر طلوع ظہر عصر مغرب عشا ہجری
اسی نماز کے اوقات کے ساتھ قریبی مقامات

Partido de Carlos Tejedor, Carlos Tejedor

نماز کے اوقات Carlos Tejedor
نماز کے اوقات Tejedor Chico